החוק להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה
חוק הנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלתה, התשמ"ו-1986
1. המועצה
הממשלה תמנה מועצה לענין הנצחת זכרם של מי שנשאו את משרת נשיא המדינה או ראש הממשלה (להלן - המועצה); המועצה תמנה לא יותר מעשרים ואחד חברים ותהיה מורכבת מנציגי הממשלה ואנשי ציבור; הממשלה תמנה אחד מנציגיה במועצה להיות יושב ראש.

2. תקופת כהונה
תקופת כהונתו של חבר המועצה היא חמש שנים; ניתן למנותו מחדש.

3. נוהל
המועצה תקבע את נוהל דיוניה ככל שלא נקבע בחוק זה או בתקנות לפיו.

4. תכנית הנצחה
(א) המועצה תציע לממשלה, בין ביזמתה ובין לפי פניה מאת הממשלה, תכנית להנצחת זכרו של כל מי שכיהן כנשיא המדינה או ראש הממשלה.

(ב) התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות ההנצחה שיבצעו גופים ציבוריים בתמיכת הממשלה, לרבות תמיכה במפעלים או מוסדות הנושאים את שמו של הנפטר, הכל כפי שהמועצה תראה כהולם את הנצחת זכרו של הנפטר, בשים לב לאישיותו, לפועלו ולשאר שיקולים הנוגעים לענין; התכנית תכלול אומדן של ההוצאות הכרוכות בביצועה והצעת מקורות לכיסויין.

(ג) תכנית הנצחה טעונה אישור הממשלה.

(ד) ניתן לשנות תכנית הנצחה בדרך האמורה בסעיף זה לענין הכנתה ואישורה.

5. פעולות הגנז
במסגרת הפעולות להנצחת זכרו של מי שכיהן כנשיא המדינה או כראש הממשלה, רשאית הממשלה להורות לגנז שנתמנה לפי חוק הארכיונים, התשט"ו-1955 2, לעשות את הפעולות הבאות או מקצתן :

(1) לכנס את החומר התיעודי על פעולותיו ;

(2) לפרסם את מבחר נאומיו, הרצאותיו וכתביו, במתכונת שיקבע הגנז בהתייעצות עם המועצה, ובלבד שלגבי נכסים שאינם של המדינה לא ייפגעו זכויותיהם של בני משפחת הנפטר או של אדם אחר ;

(3) לערוך, לפי המלצת המועצה, תצוגות פומביות של כתביו או חומר תיעודי אחר המתייחס אליו, בין בגנזך המדינה ובין במקום ציבורי אחר.

6. פיקוח
(א) המועצה תפקח על ביצוע תכנית הנצחה ותדווח לממשלה על ממצאיה בצירוף המלצותיה.

(ב) המועצה רשאית לדרוש מכל מי שנטל חלק בביצוע פעולת הנצחה במימון אוצר המדינה או בתמיכת הממשלה, שימסור לה או למי שהיא מינתה לכך כל ידיעה או מסמך הדרושים לה לצורך תפקידי הפיקוח לפי סעיף קטן (א).

7. תחולה
חוק זה יחול על פעולות הנצחה אף שהחלו בהן לפני תחילתו.

8. ביצוע ותקנות
הממשלה תמנה אחד משריה להיות ממונה על ביצוע חוק זה והוא יהיה רשאי, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו ; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.


שמעון פרס
ראש הממשלה חיים הרצוג
נשיא המדינה