מי אנחנו
 •  המועצה להנצחת נשיאים וראשי ממשלות (להלן "המועצה") הוקמה בשנת 1986 מכוח החוק להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, התשמ"ו-1986 (להלן "החוק").
 • השר הממונה על ביצוע החוק הנו ראש הממשלה אשר מכהן גם כיושב ראש המועצה.
 • מרכזות המועצה: הגב' אביטל טוכבנד והגב' מיטל יונה גרשון.
 • מרכזת ועדת פרס נשיא המדינה וראש הממשלה: הגב' שרה לזר.
   
 •  תפקידי המועצה העיקריים הם:

א. בהתאם להוראות החוק, להציע לממשלה, בין ביוזמתה ובין לפי פנייה מהממשלה, תכנית להנצחת זכרו של כל מי שכיהן כנשיא המדינה או ראש הממשלה.
ב. התכנית תפרט את פעולות ההנצחה שתבצע הממשלה ואת פעולות ההנצחה שיבצעו גופים ציבוריים בתמיכת הממשלה, לרבות תמיכה במפעלים או מוסדות הנושאים את שמו של הנפטר, הכול כפי שהמועצה תראה כהולם את הנצחת זכרו של הנפטר, בשים לב לאישיותו, לפועלו ולשאר שיקולים הנוגעים לעניין; התכנית תכלול אמדן של ההוצאות הכרוכות בביצועה והצעת מקורות לכיסוין.
ג. בהתאם להוראות החוק, על המועצה לפקח על ביצוען של תכניות ההנצחה ולדווח עליהן לממשלה. לשם כך, בסמכות המועצה לדרוש מכל מי שנטל חלק בביצוע פעולות ההנצחה במימון המדינה, שימסור לה כל ידיעה או מסמך הדרושים לה לצורך תפקידי הפיקוח.
ד. בהתאם להוראות החוק על המועצה לייעץ לגנז המדינה בנוגע לפרסום מבחר נאומיו, הרצאותיו וכתביו של הנפטר; על עריכת תצוגות פומביות של כתביו או חומר תיעודי אחר המתייחס אליו, בין בגנזך המדינה ובין במקום ציבורי אחר.
ה. פיקוח וביצוע אזכרות ממלכתיות בשיתוף עם מרכז ההסברה.
ו. המועצה משמשת כיחידת קשר עם גופי ההנצחה הציבוריים וכן כמרכז לפניות הציבור בנושאי נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.

 • יצוין כי מעבר לפעילות המועצה הקבועה בחוק, החליטה הממשלה להורות על קביעת תכנית תקציבית נפרדת בתקציב משרד ראש הממשלה, לכול אחד מגופי ההנצחה, אשר אינם מתוקצבים על-פי חוק, כפי שאושרו ויאושרו על-ידי המועצה.
  כמו כן הוחלט להורות על קביעת תכנית נפרדת בתקציב משרד ראש הממשלה לצורך תקצוב שנתי, לצורך פעילותה השוטפת והישירה של המועצה, מימון אזכרות שנתיות במסגרת משפחתית לרבות שכירת מרצים, ארגון אירועים, ניהול כנסים ועוד.

הגופים המתוקצבים היום ע"י המועצה מכוח החלטה זו:
- יד לוי אשכול
- עמותה להנצחת משה שרת
- יד חיים הרצוג
- יד חיים ויצמן

 •  המועצה מטפלת בעניינם של גופי ההנצחה המתוקצבים ע"פ חוק וראש הממשלה אמון על ביצועם:
  - המרכז למורשת מנחם בגין
  - המכון למורשת בן-גוריון
  - המרכז למורשת יצחק רבין
 
 • המועצה מתאמת פעילות עם גופי הנצחה שאינם תחת אחריותו של ראש הממשלה:
  - יד בן צבייצוין כי מעבר לפעילות המועצה הקבועה בחוק, החליטה הממשלה להורות על קביעת תכנית תקציבית נפרדת בתקציב משרד ראש הממשלה, לכול אחד מגופי ההנצחה, אשר אינם מתוקצבים על-פי חוק, כפי שאושרו ויאושרו על-ידי המועצה. כמו כן הוחלט להורות על קביעת תכנית נפרדת בתקציב משרד ראש הממשלה לצורך תקצוב שנתי, לצורך פעילותה השוטפת והישירה של המועצה, מימון אזכרות
 
שנתיות במסגרת משפחתית לרבות שכירת מרצים, ארגון אירועים, ניהול כנסים ועוד.

הגופים המתוקצבים היום ע"י המועצה מכוח החלטה זו:
- יד לוי אשכול
- עמותה להנצחת משה שרת
- יד חיים הרצוג
- יד חיים ויצמן

המועצה מטפלת בעניינם של גופי ההנצחה המתוקצבים ע"פ חוק וראש הממשלה אמון על ביצועם:
- המרכז למורשת מנחם בגין
- המרכז למורשת יצחק רבין
- המכון למורשת בן גוריון
- יד בן גוריון

המועצה מתאמת פעילות עם גופי הנצחה שאינם תחת אחריותו של ראש הממשלה:
- יד בן צבי
- מרכז זלמן שז"ר

על פי החלטת ממשלה מס' 1505 מיום 27.11.1988 שבה אושרו העקרונות להנצחת זכרם של נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם, עורכים אזכרה ממלכתית מרכזית ומשותפת בא' בניסן לכל נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה שהלכו לעולמם ומחלקים במעמד זה מלגה מטעם נשיא המדינה ומלגה מטעם ראש הממשלה לחוקרים או לתלמידים על עבודות בתחומים הקשורים לפועלם של האישים. ועדת פרס ממונה מדי שנה אשר בוחרת יצירות או פעילויות שיזכו בפרס הכספי.